درباره پارس آژیراک

در طول ۳۵ سال گذشته ، شرکت پارس آژیراک با تکـیه بر توان فنی و علمی – تجربه عملی و بازرگانی خود و پشتیبانی بین المللی تولید کنندگان خوش نام تجهیـزات اعلام و اطـفای حریـق موفـق به گردآوری بهتـرین تجهیزات مدرن و ساخـت اروپا و عرضه آنـها در ایران شده است.